Rodzaje i objętość manuskryptów

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim (UK English).

RODZAJE I OBJĘTOŚĆ MANUSKRYPTÓW

 • artykuły redakcyjne
 • praca oryginalna (max. 12 stron, 15 stron z piśmiennictwem, tabelami i rycinami)
 • praca poglądowa (max. 20 stron z piśmiennictwem, tabelami i rycinami)
 • prace kazuistyczne (max. 6 stron wraz z piśmiennictwem)

Pozostałe prace nie powinny przekraczać 2 stron.

 • list do redakcji lub komentarze (letters to the Editor)
 • kształcenie przed-/podyplomowe (Under-/postgraduate education) lub ustawiczne (CME) – m.in. programy
 • kształcenia, specjalne opracowania dla celów dydaktycznych (np. programy edukacyjne)
 • streszczenia z czasopism zagranicznych, sprawozdania ze zjazdów i kongresów naukowych, posiedzeń towarzystw medycznych, szkoleń tematycznych, stażów
 • recenzje książek i przeglądy piśmiennictwa (Book/literature reviews)
 • komunikaty o zjazdach naukowych i sympozjach (Announcements)
 • prace sponsorowane

Priorytet w druku mają prace oryginalne.

Nadesłany manuskrypt powinien spełniać standardy i wymagania określone przez International Committee of Medical Journal Editors (zob. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals [editorial]. N Engl J Med 1997; 336:309–915; uaktualniona wersja z października 2004 roku dostępna jest na stronie WWW – http://www.icmje.org/icmje.pdf).

Obowiązują również zasady Dobrej Praktyki Edytorskiej („Consensus Statement on Good Editorial Practice 2004”), sformułowane przez Index Copernicus International Scientific Committee.