Zasady przygotowania manuskryptu

UWAGI OGÓLNE

  • W przypadku prac innych niż oryginalne dopuszcza się odstępstwa w przedstawionym poniżej układzie oraz zawartości tekstu głównego oraz streszczenia strukturalnego.
  • W przypadku sprawozdań, recenzji oraz listów do Redakcji nie dołącza się streszczeń.

FORMAT

  • format A4
  • zalecane oprogramowanie Word for Windows
  • czcionka Times New Roman 12 pkt.
  • interlinia: 2,0
  • marginesy: 2,5cm
  • tekst bez podziałów słów na końcu wiersza
  • strony należy numerować w prawym dolnym rogu, tekst wyjustowany

STRONA TYTUŁOWA

• Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (do 100 znaków), bez wyróżnienia wielkimi literami. Imiona i nazwiska Autorów, nazwa zakładu, instytutu lub placówki którą afiliują Autorzy, adres Autora korespondencyjnego (adres, adres e-mailowy, telefon, fax)

• Autorstwo pracy- wyraźnie zdefiniowane w postaci określenia wkładu poszczególnych współautorów w przygotowanie pracy: A – koncepcja i przygotowanie projektu badań, B – wykonanie analiz diagnoztycznych, zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych, E – przygotowanie manuskryptu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy, * – Autor do korespondencji.

STRESZCZENIE 

• Strukturalne, zawierające od 200 do 250 słów (nie więcej niż 150 słów w krótkich komunikatach, opisach przypadków), w języku polskim i angielskim, bez stosowania skrótów.

• 3–6 słowa kluczowe, należy używać terminologii z Nagłówków Tematów Medycznych (Medical Subject Headings, MeSH), zamieszczanych w listach w Index Medicus www.nlm.nih.gov/mesh . W przypadku braku odpowiednich terminów z MeSH dla nazw ostatnio wprowadzonych, można użyć obecnych terminów.

• Tekst streszczenia strukturalnego winien być podzielony na: Wstęp, Cel Pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski.

• W przypadku sprawozdań, recenzji oraz listów do Redakcji dopuszcza się odstępstwa w układzie tekstu głównego (m.in. nie dołącza się streszczeń).

TEKST MANUSKRYPTU

• Tekst podzielony na: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.

• Część Wstęp, stanowić powinien wprowadzenie w tematykę badań i pracy oraz zawierać założenia/hipotezy i cel pracy.

• W części Materiał i Metody należy w sposób syntetyczny i jednoznaczny opisać metody stosowane podczas badań oraz metody statystyczne stosowane w analizie wyników danych.

• W pracy należy używać jednostek metrycznych (SI). Można stosować standardowe skróty, które należy jednak zdefiniować przy pierwszej wzmiance w tekście. Skróty stosuje się tylko wtedy, gdy dany termin jest stosowany wielokrotnie, a jego skrót stanowi dla Czytelnika ułatwienie.

• Tabele, ryciny, fotografie, wykresy należy umieścić w tekście publikacji (na końcu, po spisie piśmiennictwa) i dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach, poza tekstem, wraz z tytułami, kolejno numerowane. W tabelach należy zastosować interlinię 1,5. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione w legendzie pod ryciną lub tabelą. Tytuły rubryk w tabelach, poza pierwszą literą, należy pisać małymi literami. W teksie pracy, w odpowiednich miejscach, winny znaleźć się odniesienia do załączonych tabeli/rycin.

• Materiał ilustracyjny powinien być przygotowany w wysokiej rozdzielczości: zdjęcia – w formacie „jpg”, grafika wektorowa– pliki Adobe Ilustrator, wykresy i diagramy – pliki MS Excel.

• Źródła wsparcia finansowego – informacje o nazwie sponsora lub instytucji i numer grantu umieścić należy przed Piśmiennictwem.

 

PIŚMIENNICTWO

• Piśmiennictwo należy ograniczyć do niezbędnego minimum, wybierając najnowsze pozycje. Zalecane jest korzystanie z publikacji spełniających wymogi „medycyny opartej na dowodach” (evidence-based medicine).

• Należy unikać cytowania abstraktów zjazdowych, a informacje niepublikowane (tzw. informacje własne, doniesienia ustne itp.) nie mogą służyć jako źródło cytatu.

• Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bibliograficznych znanych jako System Vancouverski (Vancouver System of Bibliographic Referencing).

• Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, w którym oznacza się je kolejnymi numerami, według kolejności występowania w tekście.

• Cytowane prace w tekście oraz w tabelach i opisach rycin należy oznaczyć kolejnymi cyframi arabskimi w nawiasach klamrowych, np. [1], [6, 13].

• Spis piśmiennictwa należy umieścić na końcu pracy, w kolejności cytowanych pozycji zgodnej z pojawianiem się prac w tekście. Każdą pozycję w spisie piśmiennictwa należy oznaczyć kolejnym numerem porządkowym, oznaczonym liczbą arabską zakończoną kropką.

• W spisie publikacji należy wymienić wyłącznie 3 pierwszych Autorów, podając ich nazwiska oraz inicjały (bez kropek miedzy inicjałami). Jeśli Autorów jest więcej, po wymienionych pierwszych 3 Autorach należy zamieścić skrót „i wsp.” lub „et al.” (zależnie od języka publikacji)

• Podawane skróty tytułów czasopism muszą być zgodne ze skrótami podawanym w Index Medicus; należy je wyróżnić kursywą, bez kropek.

• Po tytule czasopisma i podaniu rocznika należy postawić średnik, po podaniu tomu – dwukropek, po podaniu stron – kropkę (np.: 1992; 34(6): 91–8).

Przykłady:

Artkuł w czasopiśmie:

1. Bednarowska A., Bińkowska M., Dębski R.: Leczenie endometriozy – stan obecny i nowe trendy w terapii. Ginekol Dypl 2006;8: 22-6.

2. Kuusniemi AM., Merenmies J., Lahdenkari AT. et al.: Glomerular sclerosis in kidneys with congenital nephrotic syndrome (NPHS1). Kidney Int 2006;70: 1423-31.

Artykuł, w którym organizacja występuje jako autor

1. Diabetes Prevention Program Research Group: Hypertension, insulin and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension 2002;40: 679-86.

Artykuł bez autora

Cancer in South Africa. S Afr Med J 1994;84: 15.

Artykuł w suplemencie do czasopisma

1. Shen HM., Zhang QF.: Risk assessment of nickel carcinogenity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102(Suppl 1): 275-82.

Artykuł w suplemencie do numeru czasopisma

1. Payne DK., Sullivan MD., Massie MJ.: Women’s psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2): 89-97.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym

1. Tutaj M., Szczepanik M.: Mechanisms involved in the regulation of immune response in experimental autoimmune encephalomyelitis in mice. Post Hig [online]. 2006;60: 571-83.[przeglądany: 12 lutego 2014]. Dostępny w : http://www.phmd.pl/pdf/vol_60/9821.pdf.

Książka drukowana

1. Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Wydaw. Medyczne Urban i Partner; 2006. ISBN 978-83-602-9041-5.

Książka pod redakcją

1. Traczyk W. Z., red.: Diagnostyka czynnościowa człowieka: fizjologia stosowana. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL; 1999. ISBN 83-200-2342-4.

Książka będąca częścią serii

1. Birch K., MacLaren D., George K.: Fizjologia sportu. Krótkie wykłady. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN; 2008. ISBN 978-83-01-15460-8.

Książka w wersji elektronicznej pod redakcją

1. Cybulski M., Strzelecki W., red.: Psychologia w naukach medycznych. [CD]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2010. ISBN 978-83-7597-071-5.

Książka dostępna online

1. Mauss S. ed., et al.: Hepatology 2014: a clinical textbook. [online]. 5th ed. Flying Publisher; 2014 [przeglądany 14 lutego 2014]. ISBN 978-3-924774-91-2. Dostępny w: http://pdf.flyingpublisher.com/Hepatology2014.pdf.

Książka pod redakcją dostępna online

1. Foley KM., Gelband H., eds.: Improving palliative care for cancer. [online]. Washington: National Academy Press; 2001. [przeglądany 14 lutego 2014]. ISBN 0-309-07402-9. Dostępny w: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.